Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
alt

Podsumowanie projektu POWER

Projekt pt.: „Rozwój kompetencji informatycznych i językowych podstawą nowoczesnego nauczania” skierowany był do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika, a bezpośrednią grupą docelową byli nauczyciele, którzy są przedstawicielami wszystkich zespołów przedmiotowych: humanistycznego, matematycznego, języków obcych i edukacji wczesnoszkolnej.

W pracę nad realizację projektu było zaangażowane całe grono pedagogiczne, a rezultaty projektu są korzystne dla wszystkich uczniów począwszy od najmłodszych klas po uczniów kończących edukację w naszej szkole. Odbyło się 7 mobilności na Malcie i w Hiszpanii w formie różnorodnych szkoleń wzbogacających wiedzę z zakresu ICT oraz metod aktywizujących.

Nadrzędnym celem naszego projektu było podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie efektywności kształcenia w naszej szkole poprzez szkolenia zagraniczne podczas, których nauczyciele poznali i rozwinęli umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, innowacyjnych metod nauczania sprzyjających rozwojowi kreatywności, pasji i zainteresowań uczniów.

Chcieliśmy aby unowocześnienie procesu nauczania, atrakcyjne metody nauczania, wykorzystujące techniki cyfrowe i narzędzia multimedialne znacząco wpłynęły na motywację uczniów do nauki oraz wyniki egzaminów zewnętrznych. Dzięki udziałowi w szkoleniach zagranicznych poszerzyliśmy ofertę szkoły o organizację edukacyjnych projektów interdyscyplinarnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, w edukacji wczesnoszkolnej.

Naszym priorytetem był również rozwój kompetencji językowych nauczycieli. Udział w projekcie pozwolił nauczycielom na przełamanie barier językowych, zwiększył umiejętność nauczycieli posługiwania się językiem angielskim w zakresie komunikacji.

Po odbyciu się szkoleń zagranicznych, nauczyciele, dzielili się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z pozostałymi nauczycielami w naszej szkole poprzez zajęcia warsztatowe, konferencje i lekcje otwarte. Udział w projekcie poszerzył ofertę edukacyjną szkoły o innowacje pedagogiczne, zajęcia pozalekcyjne wykorzystujące nowoczesne technologie, organizację konkursów oraz imprez szkolnych promujących znajomość języków obcych, różnorodność kulturową, historię innych państw europejskich.

Rezultaty projektu

Efekty naszej pracy zostały zebrane w następującym zestawieniu.


Projekt POW ER 2019-2021
"Rozwój kompetencji informatycznych i językowych podstawą nowoczesnego nauczania."

Dofinansowanie projektu z UE: 75 611,88 PLN

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły i kompetencji kadry pedagogicznej poprzez:

 • doskonalenie kompetencji z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, rozwój umiejętności korzystania z multimediów, internetu i udział w szkoleniu zagranicznym,
 • korzystanie z technologii informacyjnej w codziennej pracy szkoły, wykorzystanie oprogramowań, elektronicznych zasobów edukacyjnych również w języku angielskim,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych metodami aktywizującymi z wykorzystaniem ICT,
 • opracowanie własnych materiałów dydaktycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia multimedialne, potrzebnych do prowadzenia lekcji,
 • poszerzenie oferty szkoły o realizację projektów interdyscyplinarnych z przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz w edukacji wczesnoszkolnej,
 • stworzenie warunków rozwijania umiejętności i wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych technologii - włączenie uczniów w proces uczenia się poprzez zachęcanie ich do tworzenia własnych materiałów, testów, prezentacji multimedialnych, filmów zwłaszcza podczas lekcji języka polskiego i obcego,
 • podniesienie motywacji uczniów do nauki, a co za tym idzie osiągnięcia przez nich lepszych wyników nauczania,
 • inicjowanie działań edukacyjno-wychowawczych dla uczniów mających na celu rozwój kompetencji uczniów i dostosowanie nauczania do standardów europejskich,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole uczniów poprzez wdrażanie metod aktywnych, z zwłaszcza metody projektu,
 • doskonalenie wiedzy i kompetencji metodyczno-dydaktycznych z języka angielskiego - wprowadzenie nowoczesnych aktywizujących metod nauczania, rozwijających praktyczne umiejętności uczniów,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o realizację dodatkowych zajęć wykorzystujących narzędzia ICT, elementy języka angielskiego również na innych przedmiotach, opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych, organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
 • rozwój kompetencji językowych nauczycieli - zwiększenie umiejętności językowych, przełamanie barier językowych, zwłaszcza związanych z komunikowaniem się, zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim w pracy dydaktycznej,
 • przeprowadzenie szkoleń i praktycznych warsztatów dla rady pedagogicznej, organizacja lekcji otwartych,
 • wymiana doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk z nauczycielami z innych szkół europejskich,
 • kształtowanie postawy otwartości na bogactwo kulturowe innych krajów wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej,
 • podniesienie świadomości kulturowej, doskonalenie wiedzy na temat innych krajów europejskich i obywateli tych krajów,
 • poszerzanie sieci kontaktów z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej - podjęcie nowych projektów współpracy szkół w ramach programu Erasmus+,
 • przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzykowego społeczeństwa europejskiego.

„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel to lepsza przyszłość ucznia”

Cele ogólne naszego projektu:

Celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia poprzez szkolenie zagraniczne w zakresie wprowadzenia nowych metod i form pracy z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się technologiami ICT: tablicą interaktywną, wykorzystywanie multimediów i zasobów sieci internetowej w nauczaniu, platformą e-learningową. Jako dynamicznie rozwijająca się placówka szkolna, znakomicie wyposażona w nowy sprzęt technologiczny, udział w projekcie i szkoleniu jest niezbędny, aby umożliwić wszystkim nauczycielom pełne wykorzystanie wyposażenia szkoły. Udział w projekcie umożliwi nauczycielom wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz poznanie metod kształcenia za granicą.

Cele szczegółowe:

Ważnym dla nas zadaniem jest zwiększenie motywacji do nauki wśród uczniów, którzy biorąc pod uwagę spadek demograficzny, uważają, że niezależnie od wyników egzaminów i wyników w nauce, w przyszłości rozpoczną naukę w wybranej przez siebie szkole. Poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań chcielibyśmy zainspirować ich do rozwoju oraz planowania ścieżki kariery edukacyjnej/zawodowej. Udział w projekcie uczyni naszą szkołę znacznie lepszą, nowocześniejszą, skuteczniejszą, bo efektywnie kształcącą po przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Pozwoli wszystkim uczniom i nauczycielom w sposób naturalny korzystać z nich na co dzień. Pomoże wyrównać szanse edukacyjne wśród uczniów, osiągnąć lepsze wyniki w nauce i egzaminach gimnazjalnym, a to z kolei wpłynie również na ich sukcesy w kolejnym etapie kształcenia.

Szczególnie istotne jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli - dotyczy to nie tylko nauczycieli języków obcych ale także nauczycieli innych przedmiotów (np. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych), ale również nauczycieli języka angielskiego. Dostrzegamy potrzebę podniesienia umiejętności językowych nauczycieli, które są niewystarczające, by samodzielnie poruszać się w globalnym świecie i czerpać z jego zasobów: technologicznych, kulturalnych i społecznych. Szkoła chce kształtować postawę ucznia, obywatela Europy, otwartego na kulturę innych krajów. Istotne jest również zaistnienie naszej szkoły na mapie europejskich szkół i przybliżenie dziedzictwa kulturowego Polski innym krajom. Jednym z naszych celów jest nawiązanie współpracy z inną szkołą europejską gdyż w przyszłości chcielibyśmy realizować również inne projekty międzynarodowe.

Bardzo ważnym elementem naszego projektu będzie dzielenie się wiedzą i zdobytymi doświadczeniami z gronem pedagogicznym. Będzie się to odbywać w ramach prac zespołów przedmiotowych, konferencji samoszkoleniowych, lekcji otwartych, spotkań indywidualnych. Chcemy aby doświadczenie uczestników szkolenia było systematycznie wdrażane do pracy przez wszystkich nauczycieli w naszej szkole począwszy od nauczycieli przedmiotów ścisłych, humanistów, nauczycieli języków obcych, wychowawców świetlicy, pedagoga i psychologa szkolnego.

Założenia projektu:

Uczestnicy projektu rozwiną i nabędą następujące kompetencje:

 • wiedzę na temat technik i metod nauczania za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych,
 • umiejętność posługiwania się ICT w pracy z uczniem,
 • wiedzę na temat metod tworzenia elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci Internet,
 • wiedzę dotyczącą różnorodności form korzystania z tablicy interaktywnej podczas lekcji,
 • wiedzę na temat zastosowania platform e-learningowych w praktyce,
 • umiejętność zastosowania metod i technik rozwijających myślenie twórcze oraz metody aktywizujące,
 • umiejętność wdrażania metody eklektycznej w nauczaniu języka angielskiego np. przeprowadzanie ćwiczeń gramatyczno-tłumaczeniowych, audiolingwalnych i kognitywnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji,
 • umiejętność prowadzenia lekcji matematyki i przedmiotów przyrodniczych z elementami CLIL,
 • pogłębianie umiejętności współpracy w grupie podczas prac zespołowych nauczycieli,
 • umiejętności organizacyjne w pracy nad projektem,
 • doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym.

Projekt realizowany dzięki:
Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Prezentacja projektu
Szkolenie w Madrycie i rezultaty szkolenia
Regulamin rekrutacji


Efekty naszej pracy:

Materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniem z wyjaśnieniami i zadaniami matematycznymi (filmy nauczyciela matematyki):
https://youtu.be/uvVj4eOLJdY
https://youtu.be/07FdYiZ0mQM
https://youtu.be/0sHpi1fNow0
https://youtu.be/OooS0xNrMWk
https://youtu.be/T6d8e26j6oA
https://youtu.be/re4vMitBSjo

Wyniki pracy z uczniami - filmy wykonane przez uczniów na zajęciach języka angielskiego:
https://www.facebook.com/698532213614657/videos/1214526738681866/ https://www.facebook.com/698532213614657/videos/1052283531572855/

Blog dotyczący nauki języka angielskiego:
http://english4copernicus.blogspot.com

Strona internetowa dotycząca matematyki: http://www.matspot.pl

Pomysł na realizację Dnia Europejskiego w szkole:
http://www.sp3.laziska.pl/foto/201617/06/01/default.html

"Internetowa tablica" zwierająca informacje o projekcie, wypracowane produkty, linki do stron internetowych zawierających testy i quizy interaktywne, blogów językowych i zadań z ćwiczeniami dla nauczycieli i uczniów:
https://padlet.com/Kopernik3


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.