Patron szkoły

W wyniku referendum przeprowadzonego w 2003 roku społeczność naszej szkoły wybrała na swojego patrona Mikołaja Kopernika - prawdziwego człowieka odrodzenia umiejącego połączyć pracę uczonego z działalnością publiczną. Człowieka, którego darzono dużym szacunkiem. Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata, otworzył ludziom horyzonty, choć nie przyszło mu to łatwo. Dlatego jest dla nas wzorem godnym naśladowania.

Chcielibyśmy, aby nasi uczniowie, podobnie jak Kopernik, dzięki zdobytej wiedzy pchnęli świat na nowe tory, otworzyli przed człowiekiem szerokie horyzonty, poznali tajemnice przyrody, przyczynili się do zmiany świata na lepsze. Powinni jak Kopernik kochać swoją ojczyznę i zawsze być gotowi do jej obrony. Należy pomagać innym ludziom, jak robił to wielki astronom, otworzyć swoje serca na potrzeby drugich.

Mamy nadzieję, że postać patrona stanie się dla młodzieży naszej szkoły inspiracją do aktywnego i szlachetnego życia oraz odważnego podejmowania coraz nowych wyzwań stawianych przez życie. Będzie kształtowała cechy charakteru, co zaowocuje sukcesami w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Przyczyni się również do kształtowania postawy obywatelskiej i poczucia tożsamości narodowej.

Mikołaj Kopernik do końca życia wierzył w prawdziwość swej teorii :

Żądają tego ode mnie liczni wybitni i uczeni mężowie (wydania drukiem książki), gdyż im bardziej absurdalna wyda się innym moja nauka o ruchu Ziemi, tym większy będzie podziw i podziękowanie, jeśli poprzez opublikowanie moich badań pozór absurdu zniknie poprzez siłę przejrzystych dowodów.

Nicolaus Copernicus - Mikalaj Kopernik

Rycina Mikołaja Kopernika

Astronom , matematyk, prawnik, ekonomista, strateg, lekarz, poeta.

Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 r. przy ulicy Św. Anny w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary Watzenrode. Ród Koperników pochodził ze śląskiej wsi Koperniki nieopodal Nysy. Rodzice Kopernika mieli czworo dzieci: Andrzeja, Barbarę, Katarzynę i Mikołaja. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode.

W 1491 r. Mikołaj ukończył naukę w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. Na przełomie 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1495 r. ukończył studia, w tym też roku został kanonikiem warmińskim. Następnie rozpoczął studia prawnicze w Bolonii. W 1500 r. odbył wraz z bratem Andrzejem praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. W 1501 r. na krótko powrócił na Warmię, po czym uzyskał zgodę kapituły warmińskiej na rozpoczęcie studiów medycznych w Padwie, kontynuując studia prawnicze. 31 maja 1503 r. w Ferrarze został doktorem prawa kanonicznego.

Od roku 1507 był osobistym sekretarzem i lekarzem wuja biskupa warmińskiego. Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Był obecny na koronacji Zygmunta I Starego. W 1510 r. przeniósł się do Fromborka i sporządził mapę Warmii. We Fromborku przeprowadził około 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych. Obserwował m.in. Marsa i Saturna. W czasie wojny polsko - krzyżackiej w latach 1519-1521 na jego barkach spoczęło zadanie obrony zamków warmińskich.

Pisał rozprawy matematyczne, ekonomiczne, medyczne, a także wiersze. Jego głównym osiągnięciem było opracowanie teorii heliocentrycznej burzącej dotychczasowe teorie popierane przez Kościół i uczonych. Napisane przez niego dzieło - O obrotach sfer niebieskich zostało potępione i aż do 1828 r. znajdowało się w wykazie ksiąg zakazanych przez Kościół. W 1517 r. napisał pierwszą wersję traktatu monetarnego Meditata, natomiast w 1522 r. wygłosił traktat o monetach pod nazwą De estimatione monete. Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 r.

alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.