Dostępność

Informacja o zakresie działaności szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Działalność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Cykl kształcenia w szkole  trwa 8 lat.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łaziska Górne a nadzór pod względem pedagogicznym sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2) umożliwia wszechstronne wychowanie i przygotowanie do obowiązków szkolnych;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.