Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne,
e-mail: sekretariat@sp3.laziska.pl
tel. +48 322241066

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-11-16.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji dla osób niewidomych oraz napisów dla osób niesłyszących.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Udostępniono podświetlane linki.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych spełnia wymagania w 100%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły - Zofia Teodorowska, e-mail: sekretariat@sp3.laziska.pl, tel. +48 322241066. Poprzez te dane kontaktowe można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne, do którego prowadzą schody zaopatrzone w poręcz oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach, wejście jest zadaszone. Drugie znajduje się od strony boiska szkolnego. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące i nie jest zabezpieczone bramkami.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

  W budynku szkoły korytarze, schody balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Budynek jest dwukondygnacyjny i nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w holu szkoły i na parterze. Budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych.

 3. Opis innych dostosowań.

  W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform schodowych, urządzeń do informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.