Logopeda

mgr Barbara Wróbel

Logopeda

Cele terapii logopedycznej
 • Diagnozowanie oraz usuwanie wad i zaburzeń mowy.
 • Kształtowanie prawidłowej pracy narządów artykulacyjnych.
 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
 • Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
Ogólny plan pracy
 • Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami. Poinformowanie o zasadach współpracy, celach i specyfice pracy logopedy oraz ustalenie terminów przesiewowych i kontrolnych badań mowy uczniów z poszczególnych klas.
 • Przeprowadzenie badań diagnostycznych uczniów klas pierwszych, uczniów uczęszczających na terapię w poprzednim roku szkolnym, uczniów zgłoszonych przez nauczycieli lub rodziców.
 • Opisanie diagnoz logopedycznych, skompletowanie grup oraz przekazanie tych informacji wychowawcom klas.
 • Przekazanie - poprzez wychowawców - rodzicom dzieci zakwalifikowanych na terapię logopedyczną informacji o terminach konsultacji, możliwości współpracy oraz zgody na udział dziecka w zajęciach logopedycznych.
 • Prowadzenie konsultacji z wychowawcami klas o postępach uczniów.
 • Systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych według ściśle określonych, następujących po sobie etapów:

Etap przygotowawczy, na który składają się:

 • ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów aparatu artykulacyjnego

Etap właściwy, na który składają się ćwiczenia:

 • wywołujące zaburzone głoski, a następnie utrwalające poprawną ich realizację w sylabach, wyrazach, zdaniach, mowie spontanicznej,
 • bogacące słownictwo czynne i bierne,
 • ćwiczenia percepcji słuchowej,
 • ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej,
 • ćwiczenia pamięci sekwencyjnej i symultanicznej,
 • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem,
 • ćwiczenia koncentracji i uwagi na zadaniu,
 • ćwiczenia małej motoryki.
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.